การตรวจ ATP เพื่อเฝ้าระวังสุขอนามัยแบบรู้ผลทันที (การตรวจ A3)

การตรวจ ATP เพื่อเฝ้าระวังสุขอนามัยแบบรู้ผลทันที เป็นการตรวจสอบการปนเปื้อนอย่างละเอียด ซึ่งทราบผลได้ทันที ณ จุดที่ทำการตรวจนั้นๆไม่จำเป็นต้องนำไปตรวจวิเคราะห์ในห้องแลป ใช้เวลาในการตรวจวัดตั้งแต่สวอพจนทราบผลรวมทั้งหมดเพียง 30 วินาที ส่งผลให้การตรวจแบบนี้เป็นหนึ่งในวิธีการที่ได้รับการยอมรับให้ใช้ตรวจรับรองความสะอาด ณ พื้นที่ที่ทำงานจริง อย่างไรก็ตามโดยธรรมชาติแล้ว ATP นั้นสามารถเปลี่ยนโครงสร้างทางเคมีไปเป็น ADP และ AMP ซึ่งการตรวจสอบ ATP ธรรมดาไม่สามารถทำการตรวจสอบได้ Kikkoman Biochemifa Company ได้พัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถตรวจสอบทั้ง ADP และ AMP ได้พร้อมๆกับการตรวจ ATP ซึ่งเรียกเทคโนโลยีนี้ว่า A3 การตรวจ A3 นี้จึงเป็นวิธีการที่ทรงประสิทธิภาพในการตัดสินความสะอาดอย่างแท้จริง

การตรวจเฝ้าระวังสุขอนามัยนั้นใช้อย่างแพร่หลายทั้งในวงการผลิตอาหารและในทางการแพทย์ เพื่อตรวจสอบพื้นผิวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น มือ เครื่องจักรหรือภาชนะผลิตอาหาร เครื่องมือแพทย์ ฯลฯ ว่าสะอาดเพียงพอแล้วหรือไม่ ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร เป็นที่ทราบกันดีว่าการเกิดอาหารเป็นพิษมักจะเกิดจากการปนเปื้อนข้าม (cross-contamination) ส่วนในทางการแพทย์นั้นติดเชื้อถือเป็นปัจจัยหลักที่จะต้องควบคุม และด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคปัจจุบันยิ่งต้องเพิ่มการเฝ้าระวังที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุเหล่านี้ที่ให้การเฝ้าระวังสุขอนามัยมีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหา การตรวจเฝ้าระวังที่ดีจึงต้องทำได้ง่ายเพื่อให้สะดวกต่อผู้ตรวจ คือไม่ว่าใครก็สามารถตรวจได้ และจะต้องใช้เวลาสั้น รวดเร็ว เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีหากพบว่าพื้นผิวไม่สะอาดเพียงพอ

เกี่ยวกับการตรวจ ATP (ATP Test)

Kikkoman Biochemifa ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 อย่างใกล้ชิด

ระบบการตรวจสอบ ATP อย่างเร่งด่วน ใช้เพื่อจัดการพื้นที่ต่างๆให้สะอาดถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ


โรงงานผลิตอาหาร-เครื่องดื่ม
กรณีศึกษา(English) ⇒

ธุรกิจ Food Service
กรณีศึกษา(English) ⇒

สถานพยาบาล
แคตตาล็อก ⇒

การอบรมพนักงาน
การล้างมืออย่างถูกวิธี ⇒

ธุรกิจการจัดการอาคาร
รายละเอียด ⇒

การแนะนำสินค้า


TOP