LuciPac A3 Water:ATP Sanitation System(ATP test)

Bộ kiểm tra giám sát vệ sinh cho nước và chất lỏng

LuciPac A3 Water phát hiện ATP + ADP + AMP để xác minh độ sạch của mẫu nước và chất lỏng.

Tên sản phẩm LuciPac A3 Water
Mã sản phẩm 60365
Sự miêu tả Lấy mẫu que thử với thuốc thử phát hành và thuốc thử phát quang
Định lượng 100 gạc / bộ (20 x 5 túi nhôm)
Lưu trữ 2-8 ℃ (Không đóng băng)
Hết hạn 15 tháng sau ngày sản xuất

Ghi chú

  • Lumitester PD-20 / PD-30 / Smart là những thiết bị được thiết kế cho LuciPac A3. PD-10 (N) không tương thích với LuciPac A3.
  • Hướng dẫn bắt đầu ứng dụng và Lumitester Smart (tiếng Anh)