ATP Sanitation System

Bộ kiểm tra giám sát vệ sinh cho nước và chất lỏng

LuciPac A3 Water phát hiện ATP + ADP + AMP để xác minh độ sạch của mẫu nước và chất lỏng.

Tên sản phẩm LuciPac A3 Surface
Mã sản phẩm 60361
Sự miêu tả Lấy mẫu tăm với thuốc thử giải phóng và thuốc thử phát quang
Định lượng 100 gạc / bộ (20 x 5 túi nhôm)
Lưu trữ 2-8 ℃ (Không đóng băng)
Hết hạn

15 tháng sau ngày sản xuất


Ghi chú
  • Lumitester PD-20 / PD-30 / Smart là những thiết bị được thiết kế cho LuciPac A3. PD-10 (N) không tương thích với LuciPac A3.
  • Không sử dụng sản phẩm này cho các mục đích khác ngoài vệ sinh.
  • Nó không được sử dụng để đếm vi khuẩn sống nói chung hoặc phát hiện mầm bệnh cụ thể.
  • Hướng dẫn bắt đầu ứng dụng và Lumitester Smart (tiếng Anh)