no

Thử nghiệm ATP

【Trường hợp】Sử dụng trong đào tạo vệ sinh tay

Thử nghiệm ATP được sử dụng nhằm đào tạo, nâng cao nhận thức và hiểu biết về tầm quan...