LuciPac A3 Water 60365

ก้านสวอพสำหรับน้ำและของเหลวอื่น
สามารถตรวจ ATP+ADP+AMP เพื่อให้ทราบความสะอาดในน้ำและของเหลวอื่นได้อย่างแม่นยำ

รายละเอียด ใช้เพื่อเก็บตัวอย่างน้ำหรือของเหลว เพื่อนำมาทำปฏิกิริยากับน้ำยาและเอนไซม์ที่บรรจุอยู่ในปอกของก้านสวอพ
ขนาดบรรจุ 100 ชิ้น/ชุด (20 x 5 ถุง)
วิธีการเก็บรักษา 2-8 ℃ (ห้ามแช่แข็ง)
วันหมดอายุ

15 เดือนนับจากวันผลิต

หมายเหตุ
  • สามารถใช้กับเครื่อง Lumitester PD-20/PD-30/Smart ส่วน PD-10 (N) นั้นไม่สามารถใช้กับ LuciPac A3 ได้
  • ห้ามใช้อุปกรณ์นี้เพื่อจุดประสงค์อื่นนอกเหนือจากการตรวจสอบสุขลักษณะ
  • อุปกรณ์นี้ไม่สามารถใช้เพื่อตรวจสอบจำนวนของเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อโรคอื่นได้

  • All about LuciPac A3
    - ATP+ADP+AMP vs ATP -

  • Lumitester Smart & App
    - Quick Start Guide -

TOP