Kikkoman Biochemifa ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 อย่างใกล้ชิด

ตรวจพบสิ่งที่ผู้อื่นทำไม่ได้
- การตรวจที่ดีขึ้นคือการปกป้องที่เหนือกว่า -

Kikkoman Biochemifa ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 อย่างใกล้ชิด เราได้รับคำถามมากมายที่เกี่ยวข้องกับ Lumitester Smart & LuciPac A3 ดังจะได้กล่าวต่อไปนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่าน

สามารถตรวจเชื้อไวรัสโคโรน่าได้หรือไม่?

  • ไวรัสเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีโครงสร้างไม่สมบูรณ์ ไม่ถือเป็นเซลล์ จึงไม่สามารสร้าง ATP ได้
  • ตัวอย่างของโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส ได้แก่ ไข้หวัด อีโบล่า ซาร์ส และ เอดส์ เป็นต้น
  • A3(ATP, AMP and ADP) hygiene monitoring systems ไม่สามารถตรวจวัดเชื้อไวรัสได้
  • ผลิตภัณฑ์ของเราได้ถูกออกแบบมาให้ตรวจสอบและบ่งชี้ปริมาณการปนเปื้อนของสิ่งสกปรกที่มองไม่เห็น
  • หากไม่นับไวรัสแล้ว จุลินทรีย์ และ เศษสารอินทรีย์อื่นๆล้วนมี ATP อยู่ ดังนั้นการตรวจ ATP เป็นประจำทุกวันถือว่าเหมาะสมต่อการประเมินความสะอาดเป็นอย่างยิ่ง

Lumitester Smart & LuciPac A3 hygiene monitoring system

Lumitester Smart&LuciPac A3 เป็นระบบที่สามารถตรวจสอบและบ่งชี้ปริมาณคราบสิ่งสกปรกที่หลงเหลืออยู่แต่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ทั้งในโรงพยาบาล สถานพยาบาล ร้านอาหาร ครัว โรงงานนผลิตอาหาร เป็นต้น เพียง 10 วินาทีกับ 3ขั้นตอนง่ายๆ "สวอพ/ ตรวจสอบ/ อ่านค่า" วิธีการนี้ทำให้ผู้ใช้สามารถทราบผลการตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วแม่นยำ ณ จุดที่ทำงาน ช่วยยกระดับการจัดการสุขอนามัยที่ดี เพื่อป้องกันการเกิดอาหารเป็นพิษและสิ่งที่อันตรายต่อสุขภาพอื่นๆ

ตัวอย่างการใช้งาน

สถานพยาบาล การอบรมด้านสุขอนามัย ผู้ผลิตอาหารและ
เครื่องดื่ม
ธุรกิจ Food Service

ใช้ประเมินผลสุขอนามัยของ
สิ่งแวดล้อมในการทำงาน โดย
มุ่งเน้นที่จุดที่มือเจ้าหน้าที่ต้อง
สัมผัสบ่อยครั้ง ซึ่งเป็นจุดที่มีความ
เสี่ยงสูงต่อการปนเปื้อนสิ่งสกปรก

ด้วยเหตุที่การล้างมือเป็นวิธีการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคอัน
ทรงประสิทธิภาพสูงสุด การตรวจสอบ
ที่ทราบผลทันที ณ จุดที่ตรวจจึงมี
ประโยชน์ต่อการสนับสนุนการอบรม
การล้างมือได้เป็นอย่างดี

หากพื้นที่สัมผัสอาหารไม่ได้รับการ
ทำความสะอาดอย่างดีพอ อาจทำ
ให้เกิดการปนเปื้อนได้

สาเหตุหลักของการเกิดอาหารเป็นพิษ
คืออาหารเกิดการปนเปื้อนโดนสัมผัส
กับพื้นผิวที่สกปรกระหว่างหรือหลังปรุง

หลักการทำงานของระบบการตรวจเฝ้าระวังสุขอนามัย Lumitester Smart & LuciPac A3

A3 (ATP + ADP + AMP) คืออะไร

ATP (Adenosine TriPhosphate) เป็นโมเลกุลพื้นฐานซึ่งเกินขึ้นในกระบวนการเมตาบอลิซึมของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ADP (Adenosine DiPhosphate) and AMP (Adenosine MonoPhosphate) เกิดจาก ATP ถูกกระตุ้นโดย ปัจจัยต่างๆเช่น ความร้อน pH เอนไซม์ เป็นต้น

ATP cycling method

ATP (Adenosine TriPhosphate) เป็นโมเลกุลพื้นฐานซึ่งเกิดขึ้นในกระบวนการเมตาบอลิซึมของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ADP (Adenosine DiPhosphate) และ AMP (Adenosine MonoPhosphate) เกิดจาก ATP ถูกกระตุ้นโดยปัจจัยต่างๆเช่น ความร้อน pH เอนไซม์ เป็นต้น

 
ATP Synthase

  • PK คือ เอนไซม์ที่เปลี่ยน ADP เป็น ATP
  • PPDK คือ เอนไซม์ที่เปลี่ยน AMP เป็น ATP

Luciferase

  • เป็นเอนไซม์ที่เกิดการเรืองแสงเมื่อมี ATP อยู่

ระบบการตรวจเฝ้าระวังสุขอนามัย ATP+ADP+AMP

ATP+ADP+AMP เป็นสิ่งบ่งชี้การปนเปื้อนต่างๆ อันได้แก่ เชื้อจุลินทรีย์, อุจจาระ, สารคัดหลั่ง, เลือด, เศษอาหาร หากระดับ ATP+ADP+AMP สูงแสดงถึงการทำความสะอาดไม่ดีพอ แต่หาค่า ATP+ADP+AMP ต่ำคือทำความสะอาดดีเพียงพอ ด้วยอุปกรณ์ Lumitester Smart & LuciPac A3 ของ Kikkoman ช่วยให้รู้ปริมาณการปนเปื้อนของสารอินทรีย์ได้ภายใน 10 วินาที

ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง เว็บไซด์ของ Kikkoman Biochemifa company

กรณีศึกษาของสินค้า

อ้างอิง

Shibata H, et al. Investigation of the Cleanliness of Hospital Environmental Surfaces by Adenosine Triphosphate Bioluminescence Assay. Jpn J infect Prev Control 2014; 29:417-22.   

Bakke M, et al. Evaluation of the Total Adenylate (ATP+ADP+AMP) Hygiene Monitoring Test in Healthcare Settings. J Prev Med Hyg 2019;60:E140-6. 

โบรชัวร์

Flyer - A3 Technology regarding SARS-CoV-2 and environmental monitoring for Janitorial Service and many sites.

TOP